glava

Дейност Организация и управление на проекта

Описание

Организацията и управлението на проекта ще бъде реализирано от екип, състоящ се от: ръководител проект, координатор, финансов експерт, технически експерт и юрист.

Всички експерти са служители в общинска администрация Пловдив. Екипът ще отговаря за цялостното изпълнение на проекта, разходването на средствата, комуникацията с всички заинтересовани страни, включително Норвежкия партньор и ПО.

Дейността ще осигури:

 • точно определяне на времето и ресурсите за отделните задачи;
 • пълноценно и ефективно изпълнение на дейностите;
 • -възможност за контрол върху качеството и предприемане на мерки в случай на отклонения;
 • механизъм за управление на рисковете по време на изпълнението.

Отговорностите на членовете на екипа са съобразени със спецификата на интервенцията и съответната им позиция в екипа и ще залегнат в длъжностните характеристики/договорите за съответните позиции. Ефективното управление и контрол на дейностите ще се гарантира от екипа, като екипната работа се базира на правилно подбрани експерти, с ясно дефинирани задачи. Регулярно ще бъдат провеждани срещи за анализиране напредъка, проблеми и предстоящи задачи. За осъществяване на мониторинг и контрол върху изпълнението на договорите с външни изпълнители, екипът ще извършва проверки за тяхното спазване. При документални проверки ще проверява коректността на издадените документи. Ще бъдат провеждани периодични срещи и с изпълнителите, за обсъждане на дейности, срокове и евентуални трудности. Ще бъде приложена и система за осъществяване на вътрешен мониторинг на напредъка по изпълнението на проекта, като ще се следи:

 1. Дали се спазват изискванията на ДБФП.
 2. До каква степен постигнатите резултати отговарят на заложените.
 3. Налице ли са отклонения от времевия график и какви мерки са предприети.
 4. Възникнали ли са трудности.
 5. Дали направените разходи отговарят на предвидените в бюджета и дали са спазени принципите за прозрачност, целесъобразност и законосъобразност при извършване.

Дейност Изпълнение на строително-монтажни дейности

Описание

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на следните сгради:

ДГ „Десислава“

Топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограма, изолиране на покрив, подмяна на осветление, инсталиране на Соларна система за БГВ и Фотоволтаична електро централа с възможност за съхранение на енергия;

ДГ „Светлина“

топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограма, изолиране на покрив, подмяна на осветление, инсталиране на Соларна система за БГВ и Фотоволтаична електро централа с възможност за съхранение на енергия;

ДГ „Еделвайс“

топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограма, изолиране на покрив, подмяна на осветление, инсталиране на Соларна система за БГВ и Фотоволтаична електро централа с възможност за съхранение на енергия.

Освен задълженията, определени съгласно закона за възлагане на обществени поръчки, в рамките на дейността ще се:

 • спазват изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност;
 • осигури достъп за извършване на проверки и одити;
 • изпълняват мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
 • докладва на Възложителя за възникнали нередности;
 • възстановяват суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;
 • информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
 • спазват изискванията за съхранение на документацията.

Дейност Строителен надзор

Описание

Строителният надзор има функциите на контрол при изпълнение на строителството, съгласно чл.142 ал.4, ал.5, чл.143 от ЗУТ за инвестиционните проекти и чл.168 от ЗУТ за въвеждане на обектите в експлоатация на основание чл.169 от ЗУТ. По време на строителството строителният надзор ще извършва регулярни проверки и установява съответствието на строежа с одобрения инвестиционен проект, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво.

Избрания по реда на ЗОП изпълнител ще има следните функциите:

1. Законосъобразно започване на строежа;

2. Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

3. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

4. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

5. Подписва всички актове и протоколи по време на строителството;

6. Изготвя предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга;

7. Изготви окончателен доклад до възложителя. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за приемане;

В изпълнението на дейността ще се контролира качеството на извършваните строително-монтажни работи и ще се предотвратява с действия по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които ще се вписват в заповедната книга на строежа. При необходимост ще се вземат решения за спиране и продължаване на строителството съгласно Наредбата на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.

Дейност Авторски надзор

Описание

Упражняването на авторски надзор има за цел да съблюдава c процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническия проекти, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проекта.

В обхвата на дейността избраният по реда на ЗОП изпълнител ще има задачата да:

 • Упражнява авторски надзор на строителството от откриването на строителната площадка до издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на обектите;
 • Наблюдава за точното изпълнение на строително-монтажните дейности, заложени в техническия проект;
 • Проверява дали са използвани предвидените в работния проект видове материали;
 • Съгласува евентуални промени в работния проект за възникнали реални несъответствия при изпълнението на строежа и ще ги отразява в Заповедната книга;
 • Следи за точното и правилно изпълнение на проектната разработка;
 • При нужда да изработва допълнителни чертежи за детайли;
 • Своевременно да уведомява Възложителя за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта;
 • Оглежда и установява състоянието на обекта при всяко посещение и дава решения на възникналите проблеми. В случай, че даден проблем не може да бъде решен веднага на място, ще има задължение във възможно най-кратък срок да направи необходимите проучвания и да вземе съответното решение;
 • Присъства при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството;
 • Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи - когато необходимостта от тях е възникнала по време на строителството.

Дейност Информираност и публичност

Описание

Тази дейност се изпълнява с цел информиране на обществеността и осигуряване на прозрачност при реализирането на проекта и финансовата подкрепа от Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм. Чрез реализирането на дейността ще се информират и запознаят заинтересованите страни с целите и задачите на проекта, като по този начин ще се гарантира максимално участие на всички заинтересовани страни. Ще се създадат условия за отчитане на интересите на целевите групи, нивото на удовлетвореност от реализацията на дейностите по проекта. За да изпълним тази дейност, ще предоставим информация за проекта до възможно най-широка публика на национално и местно ниво, включително съответните заинтересовани страни чрез изработване и поставяне на билборд и постоянна обяснителна табела на трите сгради. Разработване на интернет сайт с информация за проекта на който регулярно ще се публикува информация за хода на проекта на български и английски език. Провеждане на осем информационни събития. Всяко събитие ще повиши обществената осведоменост и ще информират участниците като:

 • Популяризиране на подкрепата от Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм във връзка с изпълнението на проекта
 • Популяризиране на целите, обхвата и резултатите от изпълнението на проекта, гарантирайки откритост и прозрачност при изпълнението му
 • Насърчаване партньорството между бенефициента, партньора и други институции, работещи в сферата на Енергийната ефективност, което ще доведе до дългосрочност и ефективност на постигнатите резултати
 • Приобщаване на целевата група към активно участие в проекта. Публикации в регионални медии, а също така и публикации в интернет сайтове. Изработване на банер. Изработване и разпространение на брошури и тениски.

Всички материали за информация и публичност, свързани с ФМ на ЕИП 2014-2021 ще бъдат изработени в съответствие с изискванията на Наръчника за дизайн и комуникация.

Дейност Финансов одит

Описание

Одитът на дейностите по проекта ще обхваща проверка на дейностите и разходите за целия период на проекта от подписването на ДБФП до датата на приключване на разходите по проекта и ще се извърши последния месец от проекта. Одит на проект представлява проверка и изготвяне на доклад от независим одитор, квалифициран да извършва предвидени в закона одити на счетоводни документи, удостоверяващ, че претендираните разходи са извършени в съответствие с бюджета на проекта, националното право и съответните национални счетоводни практики. Основна цел на одита е получаване на одиторски доказателства и да се гарантира с висока степен на сигурност, че:

 • има съответствие между водената отчетност и изискванията на законодателството и финансиращата страна;
 • изпълнени са необходимите процедури за финансова дисциплина;
 • разходите и приходите, посочени във финансовия отчет, са документално обосновани и фактически извършени/получени;
 • разходите и приходите, посочени във финансовия отчет, са относими към бюджетните пера.
logo s

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

 Министерство на енергетиката

logo-idn.png