glava

Дейност Авторски надзор

Описание

Упражняването на авторски надзор има за цел да съблюдава c процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническия проекти, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проекта.

В обхвата на дейността избраният по реда на ЗОП изпълнител ще има задачата да:

 • Упражнява авторски надзор на строителството от откриването на строителната площадка до издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на обектите;
 • Наблюдава за точното изпълнение на строително-монтажните дейности, заложени в техническия проект;
 • Проверява дали са използвани предвидените в работния проект видове материали;
 • Съгласува евентуални промени в работния проект за възникнали реални несъответствия при изпълнението на строежа и ще ги отразява в Заповедната книга;
 • Следи за точното и правилно изпълнение на проектната разработка;
 • При нужда да изработва допълнителни чертежи за детайли;
 • Своевременно да уведомява Възложителя за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта;
 • Оглежда и установява състоянието на обекта при всяко посещение и дава решения на възникналите проблеми. В случай, че даден проблем не може да бъде решен веднага на място, ще има задължение във възможно най-кратък срок да направи необходимите проучвания и да вземе съответното решение;
 • Присъства при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството;
 • Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи - когато необходимостта от тях е възникнала по време на строителството.
Начин на изпълнение

Провеждане на тръжна процедура и подписване на договор с избрания изпълнител за три обекта. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на дейностите по СМР от проектантския екип, изготвил инвестиционния проект. Проследяване чрез посещения на място, дали точно се изпълнява инвестиционния проект. Предписанията на проектантите се вписват в Заповедната книга по време на строителство и са задължителни за всички останали участници в строителния процес. Проектантите носи отговорност за съответствието на строежа с изискванията на ЗУТ. Дейността на проектантите при осъществяване на дейността обезпечава успешното изпълнение на проекта и законосъобразното подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, както и съгласуване на екзекутивите. Дейността се осъществява до получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Резултат

Постигнати резултати:

 • Избран изпълнител и подписан договор за авторски надзор;
 • Изпълнени всички действия, касаещи авторският надзор, регламентирани в действащото законодателство - ЗУТ и подзаконовите актове към него, отнасящи се до строителния процес;
 • Проверени и вложени предвидените в работният проект материали по вид и качество;
 • Издаване на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на строителството и въвеждането в експлоатация;
 • Оформена и съгласувана екзекутивна документация;
 • Точно и правилно изпълнена проектна разработка;
 • Издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация.
logo s

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

 Министерство на енергетиката

logo-idn.png