glava

Дейност Изпълнение на строително-монтажни дейности

Описание

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на следните сгради:

ДГ „Десислава“

Топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограма, изолиране на покрив, подмяна на осветление, инсталиране на Соларна система за БГВ и Фотоволтаична електро централа с възможност за съхранение на енергия;

ДГ „Светлина“

топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограма, изолиране на покрив, подмяна на осветление, инсталиране на Соларна система за БГВ и Фотоволтаична електро централа с възможност за съхранение на енергия;

ДГ „Еделвайс“

топлоизолиране на външни стени, подмяна на дограма, изолиране на покрив, подмяна на осветление, инсталиране на Соларна система за БГВ и Фотоволтаична електро централа с възможност за съхранение на енергия.

Освен задълженията, определени съгласно закона за възлагане на обществени поръчки, в рамките на дейността ще се:

 • спазват изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност;
 • осигури достъп за извършване на проверки и одити;
 • изпълняват мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
 • докладва на Възложителя за възникнали нередности;
 • възстановяват суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;
 • информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
 • спазват изискванията за съхранение на документацията.
Начин на изпълнение

Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, който ще бъде избран след провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка съобразно ЗОП и правилника за прилагането му. Възложителят ще има отговорност да следи за стриктното и качествено изпълнение на предвидените СМР на мястото на изпълнение, главно в лицето на техническия експерт и с помощта на строителен и авторски надзор. Ще бъдат проверявани преди приемане на актувани СМР, всички представяни от изпълнителя протоколи за приемане на извършени СМР (актове образец 19), подробни количествени сметки, актове за установяване на всички видове СМР подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта, всички документи, доказващи постигането на изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности, както и всички актове и протоколи съставяни по време на строителството съгласно действащата наредба и изискванията на ЗУТ. Ще бъдат изисквани и проверявани декларации за съответствие и сертификати за вложените материали, ще бъдат съставяни констативни протоколи за извършване проверки на място за осъществяване извадково замерване на актувани СМР съвместно с представители на строителя, строителния и авторския надзор. Въвеждането на обектите в експлоатация ще се извършва по реда на ЗУТ.

Резултат
 • Сключени договори с изпълнители за всяка обособена позиция;
 • Обновени и модернизирани сгради на 3 бр. детски градини;
 • Постигнати съвременни критерии за енергийна ефективност на сградите на детските градини;
 • Постигнати нормативни изисквания за енергийна ефективност с клас на енергопотребление А+ за всяка от сградите;
 • Намаляване на действително необходимите разходи за енергия с 71.19%, което се равнява на 227 904 kWh/год. спестена енергия. Спестени емисии CO2 129t (k=1.18) /годишно в ДГ „Десислава“;
 • Намаляване на действително необходимите разходи за енергия с 65.47 %, което се равнява на 173 733 kWh/год. спестена енергия. Спестени емисии CO2 90.61t (k=1.18) /годишно в ДГ „Светлина“;
 • Намаляване на действително необходимите разходи за енергия с 81.74 %, което се равнява на 444 054 kWh/год. спестена енергия. Спестени емисии CO2 209.65 t (k=1.18) /годишно ДГ „Еделвайс“.
 • Повишена привлекателност, конкурентоспособност и постигнато по-високо ниво на услуги на 3 бр. образователни институции на територията на община Пловдив чрез изпълнените мерки за енергийна ефективност.
logo s

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

 Министерство на енергетиката

logo-idn.png