glava

Дейност Информираност и публичност

Описание

Тази дейност се изпълнява с цел информиране на обществеността и осигуряване на прозрачност при реализирането на проекта и финансовата подкрепа от Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм. Чрез реализирането на дейността ще се информират и запознаят заинтересованите страни с целите и задачите на проекта, като по този начин ще се гарантира максимално участие на всички заинтересовани страни. Ще се създадат условия за отчитане на интересите на целевите групи, нивото на удовлетвореност от реализацията на дейностите по проекта. За да изпълним тази дейност, ще предоставим информация за проекта до възможно най-широка публика на национално и местно ниво, включително съответните заинтересовани страни чрез изработване и поставяне на билборд и постоянна обяснителна табела на трите сгради. Разработване на интернет сайт с информация за проекта на който регулярно ще се публикува информация за хода на проекта на български и английски език. Провеждане на осем информационни събития. Всяко събитие ще повиши обществената осведоменост и ще информират участниците като:

  • Популяризиране на подкрепата от Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм във връзка с изпълнението на проекта
  • Популяризиране на целите, обхвата и резултатите от изпълнението на проекта, гарантирайки откритост и прозрачност при изпълнението му
  • Насърчаване партньорството между бенефициента, партньора и други институции, работещи в сферата на Енергийната ефективност, което ще доведе до дългосрочност и ефективност на постигнатите резултати
  • Приобщаване на целевата група към активно участие в проекта. Публикации в регионални медии, а също така и публикации в интернет сайтове. Изработване на банер. Изработване и разпространение на брошури и тениски.

Всички материали за информация и публичност, свързани с ФМ на ЕИП 2014-2021 ще бъдат изработени в съответствие с изискванията на Наръчника за дизайн и комуникация.

Начин на изпълнение

За осигуряване на необходимите мерки по информираност и публичност ще се обяви процедура в Регистъра на обществените поръчки за избор на изпълнители. Като за всички дейности след избора на изпълнител ще се сключи договор за изпълнението му, ще се определят на срокове за изработка, доставка, поставяне, провеждане и публикуване. Изработване и поставяне по 1 билборд на 3 сгради. Изработване и поставяне по 1 постоянна табела на 3 сгради, след приключването на проекта. На билборда и постоянните табели ще бъде посочена информация за целта на проекта и неговите бенефициенти, финансиращата страна и размер на финансирането. Изготвяне и уточняване на дизайна на интернет сайта.

Дейности по провеждане на следните информационни събития:

  • Откриване-стартираща пресконференция, която ще даде старт на проекта
  • Първа копка - официално откриване на строителните дейности за всеки обект
  • Рязане на лента - въвеждане в експлоатация на трите сгради
  • Конференция за приключването на проекта

Всяко събитие предварително ще се анонсира чрез съобщение в интернет сайта, като ще бъдат поканени всички заинтересованите страни. Изготвяне на публикации в местни, регионални медии и интернет сайтове. Избор на ежедневници и интернет страници и определяне на срокове и отпечатване на публикациите. Изготвяне и уточняване на дизайна на банера. Изготвяне и уточняване на дизайна на брошурите и тениските. Раздаване на брошури и тениски по време на официалните събития

Резултат

В резултат от изпълнението на тази дейност ще имаме проведени осем информационни събития, на които ще е представена ясно изразена и видима подкрепата на ФМ на ЕИП 2014-2021 и държавата донор, както и резултатите от изпълнението на проекта.

logo s

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

 Министерство на енергетиката

logo-idn.png