glava

Дейност Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво в партньорство със "Supras Limited" и разходи за персонал на партньора

Описание

Партньор по проекта е Супрас Лимитед , Кралсво Норвегия.

Начин на изпълнение

Във връзка с изпълнение на решение на ОбС Пловдив, Кметът ще подпише споразумение с партньора Супрас Лимитед. В споразумението ще бъдат отразени всички взаимоотношения с Партньора, с цел изпълнение на дейностите по проекта и постигане на крайният резултат за изпълнение на индикаторите по проекта. Дейността е фокусирана върху обмена на опит чрез провеждане на един брой обучение за развитие и надграждане капацитета на Бенефициента и експертния му персонал в областта на ЕЕ и прилагането на ЕСМ в сгради. Обучението ще бъде насочено към прилагане на ЕСМ и изграждане на ФЕЦ в сгради. Обучението ще е с продължителност от два дни и ще се проведе в гр. Пловдив. В модулите ще се включат членовете на екипа за управление - 5д. (ЕУП), както и експерти от администрацията на Бенефициента (мин. -10 д.), ангажирани с дейности по ЕЕ и ФЕЦ. По този начин ще се предостави възможност за по-широк трансфер на знания и обмен на опит между бенефициенти и донори, както и по-голям брой общински експерти ще имат достъп до информация за успешните практики/решения в областта на ЕЕ/ВЕИ, прилагани по света

Резултат

Проведено 1 бр. обучение. В рамките на изпълнение на дейността ще се повиши административният капацитет на Бенефициента. Ще се осигури прозрачност на процеса на реализация на проекта. Ще се създадат партньорски взаимоотношения. Ще се поставят основите на трайни партньорски взаимоотношения, с възможности за сътрудничество в други проекти и инициативи. Ще се укрепят двустранните отношения между страните донори и България. Ще се изпълни плана за информираност и публичност в основната си цел популяризиране на финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП и НФМ, пред основната целева аудитория - населението на община Пловдив. Подобрени комуникационни послания от страна на Партньора при публични събития на територията на община Пловдив във връзка с изпълнението на проекта.

Дейност

Посещение в Кралство Норвегия за обмяна на опит

Описание

Предвижда се посещение в Кралство Норвегия за обмяна на опит на две лица от екипа - Ръководител проект и Технически експерт. Участниците в проекта ще имат възможност да се запознаят с добри практики на управленско и експертно ниво с акцент върху енергийна ефективност, планирането и управлението на енергията на различни нива, иновативни мерки за енергийна ефективност и имплементирането им в планове.

Начин на изпълнение

Участващите в посещението експерти ще бъдат командировани от техният работодател Община Пловдив, съгласно трудовото законодателство и условията на проекта. Експертите ще посетят обекти в Кралство Норвегия, сходни с обектите при които се извършва интервенцията и при които Супрас Лимитед е участвал в качеството си на консултант. На място ще се запознаят с опита на по напредналите държави при прилагането на мерки за енергийна ефективност и ВИ в сгради.

Резултат

Експертите ще придобият нови преки наблюдения за мерките по енергийна ефективност и ВИ прилагани в сгради в Кралство Норвегия. Ще повишат компетентността си и придобият нови знания.

logo s

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

 Министерство на енергетиката

logo-idn.png