glava

Дейност Строителен надзор

Описание

Строителният надзор има функциите на контрол при изпълнение на строителството, съгласно чл.142 ал.4, ал.5, чл.143 от ЗУТ за инвестиционните проекти и чл.168 от ЗУТ за въвеждане на обектите в експлоатация на основание чл.169 от ЗУТ. По време на строителството строителният надзор ще извършва регулярни проверки и установява съответствието на строежа с одобрения инвестиционен проект, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво.

Избрания по реда на ЗОП изпълнител ще има следните функциите:

1. Законосъобразно започване на строежа;

2. Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

3. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

4. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

5. Подписва всички актове и протоколи по време на строителството;

6. Изготвя предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга;

7. Изготви окончателен доклад до възложителя. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за приемане;

В изпълнението на дейността ще се контролира качеството на извършваните строително-монтажни работи и ще се предотвратява с действия по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които ще се вписват в заповедната книга на строежа. При необходимост ще се вземат решения за спиране и продължаване на строителството съгласно Наредбата на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.

Начин на изпълнение

Провеждане на тръжна процедура с три обособени позиции и подписване на договор с избраните изпълнители. Съгласно действащите нормативни уредби в РБългария лицето, отговарящо за строителния надзор ще отговаря за изпълнението на следните дейности:

 • Откриване на строителна площадка при влязло в сила разрешение за строеж;
 • Спазване изискванията по ЗУТ за хода на протичането на строителството на обекта на интервенция;
 • Контрол по изпълнението на дейностите по СМР, съгласно одобрения работен проект по всички части;
 • Определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл.5, ал.1, т. 2 от Наредба №2;
 • Контрол по спазване условията по безопасност на труда, опазване на околната среда по време на извършване на СМР;
 • Контрол по качеството и количеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност и годност на обекта за въвеждане в експлоатация;
 • Подписва всички актове и протоколи по време на строителството;
 • Изготвя предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга;
 • След приключване на строителството лицето упражняващо строителен надзор ще изготви окончателен доклад и ще подготви изискуемата документация за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Резултат

Постигнати резултати:

 • Избрани изпълнители и подписани 3 договора за строителния надзор;
 • Изпълнени всички действия, касаещи строителния надзор, регламентирани в действащото законодателство - ЗУТ и подзаконовите актове към него, отнасящи се до строителния процес;
 • Управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен надзор, съгласно изискванията на ЗУТ по време на строителните работи, така че да се гарантира изпълнението им в съответствие с одобрения инвестиционен проект, изискванията на българското законодателство и Възложителя;
 • Издаване на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на строителството и въвеждането в експлоатация;
 • Оформена и съгласувана техническа документация, вкл. издадени актове, сертификати за извършени работи, други свързани със строителния процес документи;
 • Изготвен окончателен доклад;
 • Издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация.
logo s

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

 Министерство на енергетиката

logo-idn.png