glava

Дейност Финансов одит

Описание

Одитът на дейностите по проекта ще обхваща проверка на дейностите и разходите за целия период на проекта от подписването на ДБФП до датата на приключване на разходите по проекта и ще се извърши последния месец от проекта. Одит на проект представлява проверка и изготвяне на доклад от независим одитор, квалифициран да извършва предвидени в закона одити на счетоводни документи, удостоверяващ, че претендираните разходи са извършени в съответствие с бюджета на проекта, националното право и съответните национални счетоводни практики. Основна цел на одита е получаване на одиторски доказателства и да се гарантира с висока степен на сигурност, че:

 • има съответствие между водената отчетност и изискванията на законодателството и финансиращата страна;
 • изпълнени са необходимите процедури за финансова дисциплина;
 • разходите и приходите, посочени във финансовия отчет, са документално обосновани и фактически извършени/получени;
 • разходите и приходите, посочени във финансовия отчет, са относими към бюджетните пера.
Начин на изпълнение

За изпълнение на дейността ще се проведе процедура за избор на изпълнител за извършване на дейности по Финансов одит на проекта. Изпълнителят ще одитира проекта:

 • дали дейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление;
 • дали изборът на изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява проекта, е проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство;
 • дали всички декларирани разходи са действително извършени/платени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и националното законодателство и дали дейностите (строителство, доставки, услуги) са действително изпълнени;
 • дали първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни, т.е. не са дописвани, поправяни, подменяни;
 • дали бенефициентът е извършвал 100% проверка на първо ниво – верификация на разходите от изпълнители, проверки на място;
 • дали всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и контролни органи при поискване;
 •  докладвани нередности;
 • дали слабостите, констатирани при извършени одити са адресирани по подходящ начин;
 • дали исканията за средства, подадени от бенефициентите са точни и пълни;
 • счетоводната система и осчетоводяванията;
 • мерките за информация и публичност.
Резултат

Постигнати резултати:

 • Избран изпълнител и подписван на договор за одит;
 • Изпълнени всички действия, касаещи одита на проекта;
 • Надлежно осчетоводени и съхранени документи за разходите;
 • Проследено е ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕИП при изпълнение и отчитане на проекта;
 • Извършена е проверка на законосъобразността на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекта;
 • Проследено е ефективното прилагане от страна на бенефициентите на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на Проектa;
 • Осигурен е допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейности и отчитане на разходи по проекта;
 • Съставен доклад от независим одитор;
logo s

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

 Министерство на енергетиката

logo-idn.png