glava

За проекта

Съответствие с целите на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Проектът ще допринесе за намаляване на енергийното потребление, ще подобри състоянието на околната среда и ще допринесе за създаването на благоприятни условия за развитие на образователни дейности в сградите. Проектът ще спомогне за изравняване на качеството на предлаганата услуга в образованието, на сградният фонд, условията за преподаване и обитаване на сградите с тези на по-развити региони в ЕИП. Ще се осигури съответствие с нормативните изисквания за ЕЕ за всички ползватели на сградите без разлика по пол, възраст и етническа принадлежност, ще се намали социалното неравенство чрез осигуряване на благоприятна и комфортна среда на обитаване. Ще се осъществи обмяна на опит, знания и добри практики на управленско и експертно ниво между Бенефициента и Норвежкият партньор. Проектът е предпоставка за създаване на трайни връзки между бенефициента и партньора от „страните донори“, укрепване на двустранните отношения, сътрудничество в разработването на идеи и изпълнението на бъдещи проекти.

Хоризонтални принципи на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

С изпълнението на проекта ще бъде постигната комфортна среда на обитание, която ще позволи на обучаващите се и на персонала, да се концентрират върху ежедневните си дейности и ще благоприятства развитието на децата, като по този начин ще бъдат поставени при равни условия до връстниците си от другите страни в Европейското икономическо пространство, обитаващи и обучаващи се в комфортни битови условия. Екипът и партньора ще участват във всички фази на изпълнение на проекта, като прилагат следните принципи за управление, като:

  • Осигуряват прозрачност – процедурите и информацията по проекта ще са достъпни за обществеността;
  • Гарантират отговорност на управлението – ще се отчитат интересите на всички заинтересовани страни при реализацията на проекта по всички дейности;
  • Осигуряват отчетност – ще предостави информация в каква степен проектът постига своите цели, доколко рационално са използвани бюджетните средства, какво е общественото въздействие от изпълнението;
  • Постигане на съгласие – доброто управление на проекта ще отчита и съгласува различните интереси;
  • Ефективност и ефикасност на проектните дейности.

Проектът допринася за ефективността и ефикасността на осъществяваните от община Пловдив политики и програми за енергийна ефективност и опазване на околната среда, устойчиво развитие, дългосрочния икономически растеж, социалното сближаване и опазването на околната среда. Изборът на компоненти за изпълнение на проекта ще отчита конкурентните им предимства, които включват не само цената, но и тяхната екологосъобразност и енергийна ефективност. Подобряването на енергийната ефективност на сградите ще допринесе за повишаването на качеството на предлаганите услуги на населението и цялостната енергийна-ефективност на общината. Проекта допринася за дълготрайност по отношение на намаляването на разходите за електроенергия, CO2, експлоатация и поддръжка. Повишава административният капацитет на бенефициента чрез - повишаване на квалификацията на експертите, усвояваните на нови знания, умения, партньорства и използването на нови високи технологии. Намаляването на емисиите СО2, ще доведе до постигане на целите на Бенефициента за енергийна ефективност и опазване на околната среда и ще спомогне за осъществяването на тези цели на национално и Европейско равнище. Ще бъде постигната комфортна среда на обитание за децата в детските градини, която ще повиши социалното сближаване и ще се намали неравенството. С обновените сгради ще се постигнат целите за по-зелена, по-конкурентна и поприобщаваща Европа. Реализацията на проекта ще помогне българските компании, участващи в реализацията на дейностите, да осигурят работните места на своите служители и ще спомогне за намаляване на икономическите различия между България и страните от ЕИП.

Цели:  Да се постигне икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, опазване здравето и живота на хората, намаляване емисиите парникови газове, въвеждане на системи за производство и съхранение от ВИ. Да се постигне клас за енергийна ефективност А+ за трите сгради и достигне потребление близко до нулевото в сградите. Да се повиши енергийната ефективност на сградите на ДГ „Десислава“, ДГ „Еделвайс“ и ДГ „Светлина“, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове в Община Пловдив.

Ще се постигне:

-намаляване на действително необходимите разходи за енергия с 71.19%, което се равнява на 279 496 kWh/год. спестена енергия. Спестени емисии CO2 129,41t (k=1.18) /годишно в ДГ „Десислава“;

-намаляване на действително необходимите разходи за енергия с 65.47 %, което се равнява на 226 112 kWh/год. спестена енергия. Спестени емисии CO2 90.61t (k=1.18) /годишно в ДГ „Светлина“;

-намаляване на действително необходимите разходи за енергия с 81.74 %, което се равнява на 499 461 kWh/год. спестена енергия. Спестени емисии CO2 209.65 t (k=1.18) /годишно ДГ „Еделвайс“.

С подобряването на енергийната ефективност ще се постигне допълнителен ефект, свързан със създаването на нови работни места, конкурентоспособността, енергийната сигурност, адаптирането на градската среда към очакваните климатични промени. Ще се облагодетелстват 658 пряко обитаващи сградата лица, 329 жени и 329 мъже. Ще се постигне и допълнителен ефект, като се осигурят рентабилна експлоатация на сградите, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им с оглед предоставяне на по-добри образователни дейности на населението. Ще се подобри качеството на живот в Община Пловдив. Ще се подобри енергийната ефективност в общината и развитие на техния вътрешен потенциал. Ще се създадат по-добри условия, както и възможности за по - качествени услуги в образователната, културната и социалната сфера. Ще се създаде партньорство с фирма от страните донори, повишаване на квалификацията на експертите от община Пловдив и създаване на трайни отношения с партньора в бъдеще.

logo s

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

 Министерство на енергетиката

logo-idn.png